Privacyverklaring

Privacy wetgeving


Privacyverklaring PMU by Carolien Maes nav de GDPR regelgeving


Permanente make up by Carolien Maes, gevestigd Beekstraat 78, 9968 Bassevelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensen geleverd door Permanente make-up by Carolien Maes. Permanente make-up by Carolien Maes en Carolien Maes respecteren de privacy van alle klanten en mogelijk toekomstige klanten en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van alle informatie, die u ons geeft.


Contactgegevens:

info@carolienmaes.be  Beekstraat 78, 9968 Bassevelde  0497768587Persoonsgegevens die wij verwerken


Permanente make-up by Carolien Maes verwerkt uw persoonsgegevens  via schriftelijke klantenfiches doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent de dienstverlening van Permanente make-up by Carolien Maes.


Overzicht van de persoonsgegevens die Permanente make-up by Carolien Maes  verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- GSM/Telefoon

- E-mailadres

- Adresgegevens


Na uitdrukkelijke toestemming door u, sturen we op regelmatige basis promoties/acties en algemene info in de vorm van een nieuwsbrief via E-mail. Je kan je uiteraard op eender welk moment uitschrijven. Wij gebruiken het programma mailchimp.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Permanente make-up by Carolien Maes verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, voor zover dit een invloed heeft op de mogelijke behandeling:

- gezondheidsgegevens: het is in sommige gevallen noodzakelijk om medische gegevens te ontvangen

- indien je jonger bent dan 16 jaar dan is er toestemming van ouders of voogd vereist voor het verzamelen van gegevens en gebruik te maken van een dienst.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Permanente make-up by Carolien Maes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- verwerking van nieuwsbrieven, na uitdrukkelijke toestemming

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- u met de juiste producten en technieken te behandelen naargelang uw gezondheid

- het afhandelen van uw betaling

-u te informeren over wijziging van diensten en productenGeautomatiseerde besluitvorming


Permanente make-up by Carolien Maes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Permanente make-up by Carolien Maes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten: alle persoonsgegevens tot u zich zelf afmeld of vraagt om niet langer opgenomen te zijn in ons bestand.


Delen van persoonsgegevens met derden


Permanente make-up & Beauty Carolien Maes deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.


Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vb.mailchimp


Daarnaast kan Permanente make-up by Carolien Maes uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan andere derden mits jouw nadrukkelijke toestemming.

Beheer van de website, onderhoud van de website, beantwoorden van e-mails wordt verzorgd door Permanente make-up by Carolien Maes.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Permanente make-up by Carolien Maes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Het recht om verwijdert te worden is slechts van toepassing indien aan alle wettelijke & contractuele formaliteiten zijn voldaan (mits betaling van alle openstaande rekeningen etc…).


Permanente make-up by Carolien Maes biedt je eveneens de kans om uit te schrijven op nieuwsbrieven.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou bewaren in een klantenfiche, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@carolienmaes.be


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Permanente make-up & Beauty Carolien Maes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging persoonsgegevens


Permanente make-up & Beauty Carolien Maes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons instituut of via info@carolienmaes.be


Indien er toch sprake zou zijn van een datalek, volgen wij de wettelijke procedure in overeenstemming met de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).


Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van de website. Eventuele veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check op regelmatige basis deze privacyverklaring. Deze pagina werd het laatst upgedate op 22 mei 2018.